Política de privadesa

1. Disposicions generals:

L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per Sant Silvestre Sant Julià en qualitat de responsable del tractament. Sant Silvestre Sant Julià és la titular d'aquest lloc web, està domiciliada al Av. Rocafort, 21-23 Edifici el Molí AD600 Sant Julià de Lòria, inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número de registre tributari Sant Silvestre Sant Julià l’informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el número de telèfon +376 871 700 o l'adreça de correu electrònic informacio@santsilvestresantjuliadeloria.com.

El contacte i la contractació electrònica de productes i serveis oferts a través d'aquest lloc web per Sant Silvestre Sant Julià només es pot dur a terme per persones majors de 18 anys, no menors d'aquesta edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d'aquesta web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. En cas que Sant Silvestre Sant Julià comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrades per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.

No s'han de facilitar, a través d'aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l'interessat. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d'informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l'article 17 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals del Principat d’Andorra (d’ara endavant, “LQPD”) en les condicions establertes en l'esmentat precepte.

En cas que, per a poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a Sant Silvestre Sant Julià que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals.

Aquest lloc web s'opera des del Principat d'Andorra, i els seus termes d'ús es regeixen per les lleis del Principat d'Andorra. Les parts se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans, que han de resoldre d'acord amb el dret vigent al Principat d'Andorra.

2. Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament:

La responsable del tractament és Sant Silvestre Sant Julià, les dades d’identificació i de contacte es detallen en l'apartat 1 d'aquesta política de privadesa.

3. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

Sant Silvestre Sant Julià podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) Mitjançant el formulari de contacte que Sant Silvestre Sant Julià posa a la seva disposició en aquest lloc web per realitzar sol·licituds d'informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i / o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud. La base jurídica d'aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en enviar-nos el seu missatge mitjançant el formulari de contacte que Sant Silvestre Sant Julià posa a la seva disposició a aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals a través d'aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar les dades personals, no podria donar-se curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot revocar quan vostè ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

Sant Silvestre Sant Julià conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d'informació, consulta o reclamació. En cas que hi hagi una legislació que obligui a Sant Silvestre Sant Julià a conservar les seves dades personals en relació amb aquesta sol·licitud per més temps, o Sant Silvestre Sant Julià consideri que hagi de fer-ho per exemple per atendre eventuals reclamacions de la seva part, Sant Silvestre Sant Julià conservarà les seves dades personals durant dit període addicional. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimits.

b) A través dels mecanismes que Sant Silvestre Sant Julià posa a la seva disposició en aquest lloc web per a la inscripció i la possible aportació per les causes solidàries de Càrites de Sant Julià de Lòria, en línia, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els procediments de compra i pagament relacionats amb la inscripció i la possible aportació realitzada. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el corresponent contracte, a través del qual vostè adquireix serveis el dret a participar i a rebre un rebut de la seva possible aportació per les causes solidàries de Càrites de Sant Julià de Lòria. El subministrament de les seves dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no es podrà adquirir el corresponent dret de participació a través d'aquest lloc web.

Sant Silvestre Sant Julià conservarà les seves dades personals fins a la finalització dels procediments de compra i pagament relacionats amb la reserva i/o compravenda realitzada. Posteriorment, les dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del contracte formalitzat, de conformitat amb la legislació aplicable.

c) Finalment, Sant Silvestre Sant Julià tractarà les dades que voluntàriament ens proporcioni a través dels formularis d'aquest lloc web amb finalitats estadístiques. Aquesta finalitat requereix l'anonimització de totes les seves dades, de forma que cap persona que les tracti posteriorment pugui vincular-les amb vostè. La base jurídica d'aquest tractament d'anonimització de les seves dades personals és el nostre interès legítim en donar publicitat d'aquest esdeveniment i promocionar futures edicions.

Sant Silvestre Sant Julià l'informa que les dades anonimitzades no són ja "dades personals", ja que no poden tornar a vincular-se amb vostè, ni la seva conservació o tractament posterior pot perjudicar-vos de cap mena.

5. Altres destinataris, inclosos prestadors de serveis:

En cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis de Sant Silvestre Sant Julià que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi Sant Silvestre Sant Julià.

b) Tercers que no tenen relació amb Sant Silvestre Sant Julià, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;

c) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

d) Entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.

6. Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal:

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Sant Silvestre Sant Julià li informa que per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa, vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic informacio@santsilvestresantjuliadeloria.com.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad). També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquest organisme.

7. Seguretat:

Sant Silvestre Sant Julià li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

8. Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

Darrera actualització: 14/12/2023